شروع تجربه هاستینگ با ما را، با وارد کردن نامه دامنه برای ثبت / تمدید / انتقال / و یا خرید فضا آغاز کنید ...


Please enter the characters you see in the image below into the text box provided. This is required to prevent automated submissions.

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.net 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.org 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.info 1 45,000تومان 45,000تومان 45,000تومان
.co 1 125,000تومان 125,000تومان 125,000تومان
.biz 1 45,000تومان 0تومان 45,000تومان